ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.0 Gyldighed
1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet skriftligt er aftalt.
1.2 Ved uoverensstemmelse mellem parternes individuelle betingelser er MULTIVAC A/S’ almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende.

2.0 Tilbud og mellemsalg
2.1 Alle afgivne skriftlige tilbud er bindende i 30 dage således at tilbuddet skal være accepteret 30 dage fra dateringen af tilbuddet.
2.2 Alle tilbud vedrørende lagervarer afgives dog med forbehold for mellemsalg indtil købers accept er fremkommet.

3.0 Pris
3.1 Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, og køber må tåle prisændringer som følge af ændringer i told, skatter, valutakurser, afgifter og lign. i tidsrummet mellem tilbuds- og betalingsdato.
3.2. Hvis der er aftalt salg i udenlandsk valuta, forbeholder MULTIVAC A/S sig prisændringer som følge af ændringer i valutakurser i nævnte tidsrum.
3.3 Såfremt leverancen er en successiv leverance, forbeholder MULTIVAC A/S sig prisændringer i henhold til ovennævnte pkt. 3.1 og pkt. 3.2 for hver enkelt delleverance med mindre andet skriftligt er aftalt. I den anledning er MULTIVAC A/S berettiget til delvis fakturering.

4.0 Salgsmateriale
4.1 Alle oplysninger og data i MULTIVAC A/S’ generelle salgsmateriale herunder tegninger, beskrivelse, tekniske dokumenter og lign. kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser til disse. MULTIVAC  /S har eneret til alt sådant materiale som ikke må udleveres til tredjemand uden samtykke.

5.0 Betaling
5.1 Der betales kontant ved leveringen med mindre andet skriftlig er aftalt eller angivet i fakturaen.
5.2 Efter forfaldsdagen beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned samt rentes rente.
5.3 Såfremt levering forhindres som følge af købers forhold, sker opbevaring på købers risiko og debiteres lagerleje efter Dansk Speditør Forenings normaltakster. Det bemærkes at købesummen forfalder til betaling i disse situationer.
5.4 Køber er ikke berettiget til at modregne i købesummen med mindre modkravet skriftligt er anerkendt af MULTIVAC A/S.
5.5 Hvis købers betalingsevne efter MULTIVAC A/S’ opfattelse forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er MULTIVAC A/S berettiget til som betingelse for ordrens udførelse at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for købesummen

6.0 Ejendomsforbehold
6.1 Det solgte forbliver MULTIVAC A/S’ ejendom indtil samtlige beløb vedrørende ordren er betalt.

7.0 Levering
7.1 Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de Incoterms der er gældende ved aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, sker leveringen ab fabrik.
7.2 Såfremt der er truffet aftale om at MULTIVAC A/S forestår installationen, er køberen forpligtet til at forberede installationen og installationsstedet herunder stille fornødent mandskab til rådighed i den anledning, sikre nødvendig forsyning det vil sige el, vand, vakuum, trykluft og lign. er ført frem til installationsstedet samt overholde offentlige forskrifter, herunder miljø- og sikkerhedsforskrifter.

8.0 Ansvar for forsinkelser
8.1 Levering inden for 48 timer efter aftalt leveringstidspunkt betragtes ikke som forsinket levering.
8.2 MULTIVAC A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af forsinkelse.
8.3 MULTIVAC A/S er desuden ikke ansvarlig for forsinkelse med mindre det kan godtgøres at forsinkelsen kan tilregnes MULTIVAC A/S eller andre for hvem selskabet er ansvarlig som uagtsom.
8.4 Angivelse af leveringsterminer er fastsat efter bedste skøn, men MULTIVAC A/S forbeholder sig at udskyde terminer på grund af omstændigheder som angivet i pkt. 12.0.

9.0 Ansvar for mangler
9.1 Ved levering har køber pligt til straks og inden det solgte tages i brug at foretage forsvarlig undersøgelse af det solgte og kan ikke senere påberåbe sig mangler der ved en sådan undersøgelse burde være opdaget af køber. Der skal endvidere løbende ske forsvarlig kontrol i forbindelse med vedligeholdelse.
9.2 MULTIVAC A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af mangler ved det solgte.
9.3 MULTIVAC A/S er berettiget til at foretage afhjælpning af eventuelle mangler inden for en rimelig tid.
9.4 Såfremt afhjælpning ikke kan finde sted, forbeholder MULTIVAC A/S sig ret til at meddele forholdsmæssigt afslag eller tage det solgte retur mod godtgørelse af købesummen uden at køber kan gøre yderligere krav gældende. Erstatningen kan således aldrig overstige købesummen for den samlede ordre.

10.0 Reklamationer
10.1 Ved mangler / forsinkelse skal køber uden ophold efter levering skriftligt reklamere over for MULTIVAC A/S.
10.2 Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved det solgte såfremt reklamation ikke har fundet sted senest 1 år efter levering / aflevering eller hvis det leverede kører i flerholdsskift inden for 6 måneder efter levering.

11.0 Produktansvar
11.1 For defekte maskiner hæfter MULTIVAC A/S alene i det omfang det fremgår af ufravigelige lovbestemmelser.
11.2 MULTIVAC A/S hæfter endvidere kun for personskade såfremt det dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af MULTIVAC A/S eller andre for hvem MULTIVAC A/S er ansvarlig.
11.3 MULTIVAC A/S er ikke ansvarlig for køberens anvendelse af det solgte ligesom MULTIVAC A/S ikke hæfter for tingsskade efter leveringen og i øvrigt ikke for skade der indtræder medens detsolgte er i købers besiddelse.
11.4 MULTIVAC A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekte maskiner.
11.5 Såfremt MULTIVAC A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde MULTIVAC A/S skadesløs i det omfang det følger af ovenstående.
11.6 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som MULTIVAC A/S.
11.7 Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

12.0 Force majeure
12.1 MULTIVAC A/S hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge  af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksportforbud og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, mangel på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne, brand, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder, som MULTIVAC A/S ikke har kunnet undgå og hvis følger MULTIVAC A/S ikke har kunnet afværge.
12.2 MULTIVAC A/S skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber om sådanne omstændigheder.
12.3 Hver af parterne kan ansvarsfrit skriftligt annullere aftalen når opfyldelsen har været umulig mere end 3 måneder på grund af force majeure.

13.0 Erstatningsbegrænsning
13.1 MULTIVAC A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab indtrådt hos køber eller tredjemand og uden hensyn til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse, mangeleller produktansvar. For så vidt angår mangelansvar, kan erstatningen max. andrage købesummen, medens erstatningen vedrørende forsinkelse max. kan andrage 7½% af købesummen.

14.0 Lovvalg og værneting
14.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret, dog skal den internationale købelov (CISG) ikke finde anvendel

02.10.16 MU-DK